وبلاگ آموزش زبان اسپانیایی که خودم دارم می نویسم

+ نوشته شده توسط محمدرضا شکرگزار در جمعه سی و یکم فروردین ۱۳۸۶ و ساعت ۳:۲۳ قبل از ظهر |

به نام خدا

زبان ترکی در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است.گر چه آنچه ما از واژه ترکی برداشت می کنیم ممکن است باعث سوء تفاهم در مورد این زبان شود که کدام ترکی؟ ترکی آذری - آذربایجانی - ترکمنی - ازبکی یا ترکی استانبولی؟ آنچه اکنون در دنیا برای واژه ترکی استانبولی رایج شده است همان واژه ترکی است و در واقع این سایر زبانهای ترکی است که با پسوندشان می آید.زبانی که امروز در استانبول صحبت می شود در واقع با ترکی رایج کشورمان تفاوتهایی دارد.واژه های از زبانهای فارسی٬ عربی ٬انگلیسی و مخصوصا فرنسه این زبان را به شکلی واقعی متحول کرده است. سادگی بیش از حد ترکی در خواندن و نوشتن می باشد که با فراگیری چند قانون تقریبا هیچ مشکلی در خواندن و نوشتن باقی نمی گذارد. لازم به ذکر است زبان ترکی (استانبولی) یکی از ساده ترین زبانهای دنیا است.

الفبای ترکی: زبان ترکی دارای ۲۹ حرف است که به شرح زیر می باشد:

 A a آ         B b  بِ      C c  ج        Ç ç چ        D d  دِ      E e  اِ     F f   فِ      G g  گِ      Ğ ğ   یوموشاک گِ          H h   هِ      İ i  ای       I ı  ای*    J j  ِژ        K k کِ       L l  ل       M m   م       N n  ن       O o  اُ       Ö ö اُ*    P p پِ       R r رِ       S s  ِ س    Ş ş  ش        T t  ِت     U u او      Ü ü او*   V v وِ         Y y ی      Z z  زِ

حروفی که با * مشخص شده اند در فارسی معادلی ندارند.همانطور که دیده می شود حروف w,x,q در ترکی وجود ندارد و در صورت دیده شدن در واژه ای آن واژه را باید یک واژه دخیل و غیر ترکی دانست و حروف ü,ö,ı,ş,ç,ğ در انگلیسی وجود ندارند.


تلفظ در زبان ترکی: 

A a : صدای آ می دهد مانند : 

                       Adam                                  مـــــرد                         آدام   Ayı                                      خـــرس                         آیی

: صدای ب می دهد مانند : B b

Baba                                    بابا                                بابا

Bay                                     آقا                                بای

  : صدای ج می دهد مانند  : C c

Can                                   جان                               جان

Cesur                              شجاع                             جسور

Ç ç : صدای چ می دهد مانند :

                Çalmak                           دزدیدن                           چالماک

Çıplak                            لــُـــخت                          چیپلاک 

D d :  صدای د می دهد مانند :

شاخه                                دال                                   Dal

شــــتر                               دِ وِ                                Deve

E e : صدای اِ و ا َ می دهد مانند :

مرد                                  اَرکــِـک                          Erkek

گوشــــت                               اِت                                   Et

F f : صدای ف می دهد مانند :

فـــیل                                   فـــیل                                 Fil 

فنجان                                  فــینجان                         Fincan

G g : صدای گ می دهد مانند :

ایستگاه قطار                           گــــار                              Gar

گــُـل رز                                گـــول                              Gül 

Ğ ğ : صدایی بین غ و ی می دهد :

* اگر "یوموشاک گِ" با حروف صدادار خشن (a,ı,o,u) بیاید تلفظ نمی شود،مانند:

کوه                                      دا                                 Dağ

روغـــن                                 یا                                 Yağ

* اگــر "یوموشاک گ" با حروف صدادار نرم (e,i,ö,ü) بیاید  صدای "ی" می دهد مانند:

معلم                                  اُیرتمــَن                       Öğretmen

دانش آموز                          اُیرِ نــجی                         Öğrenci     

* "یوموشاک گ" در اول کلمات تـرکی نمی آید. 

H h : صدای ه می دهد مانند :

خــنجر                            هانچــر                             Hançer

حال،وضعیـــت                    هــــال                                   Hal

İ i : صدای ای می دهد مانند :

ایران                                 ایران                                   İran 

ایمـــان                               ایمـــان                                İman

I ı : صدای ای (غلیظ) می دهد مانند :

عرق،نـــژاد                          ایرک                                    Irk 

رود                                 ایـــرماک                              Irmak

* حروف I ı در فارسی وجود ندارد.امــا İ i همان است که ما در فارسی داریم.

J j : صدای ژ می دهد مانند :

ژل،ژله                             ژُلـــه                                     Jöle

آژانـــس                            آژانــس                                 Ajans

K k : صدای ک می دهد مانند :

کتاب                                کــیتاپ                                  Kitap

قلـــم                                 کالــِـم                                  Kalem

L l : صدای ل می دهد مانند :

لاله                                  لالــَه                                      Lale

چراغ                               لامبــــا                                 Lamba

M m : صدای م می دهد مانند :

معنی،معنــا                         مـانــا                                     Mana    

مــحـله                             مـاحـاله                                Mahalle

N n : صدای ن می دهد مانند :

نـرگـس                           نـِرگـیس                                    Nergis

نـعل اسب                            نال                                          Nal

O o : صدای اُ می دهد مانند :

او                                      اُ                                               O

مـــدرسه                           اُکـــول                                       Okul

Ö ö : صدای اُ (گــرد) می دهد مانند :

اردک                              اُردِک                                       Ördek

ویــــژه،مخصوص                 اُزَل                                          Özel  

P p : صدای پ می دهد مانند :

پارک                                پارک                                        Park

پول                                  پارا                                           Para

R r  : صدای ر می دهد مانند :

روایت                            ریوایــِت                                   Rivayet   

رویا                                 رویا                                         Rüya

S s : صدای س می دهد مانند :

قـــصر                             سارای                                       Saray

صــــدا                              ســس                                          Ses  

Ş ş : صدای ش می دهد مانند :

شیــک                              شیـــک                                          Şık  

شـــوخی                            شـاکـا                                         Şaka   

T t : صدای ت می دهد مانند :      

شـــانه                              تـاراک                                       Tarak   

مراسم                               تـُــرَن                                       Tören

U u : صدای او می دهد مانند :

ارزان                                اوجوز                                       Ucuz

نـــــوک                               اوچ                                           

Ü ü صدای او (گـرد) می دهد مانند :

انگــور                               اوزوم                                      Üzüm

امـــید                                 اومیت                                       Ümit

V v : صدای و می دهد مانند :

چــمدان                              والــــیز                                       Valiz

گـــــلدان                               وازو                                        Vazo

Y y : صدای ی می دهد مانند :

کـِــنار                                  یــــان                                        Yan 

کمک                                   یاردیم                                   Yardım     

 Z z : صدای ز می دهد مانند :

ســـخـت                                زور                                         Zor

پـاکــت نامه                            زارف                                       Zarf

چـند نکته در مورد تلفظ:

1. تلفظ ö، ü ، ı در فارســی وجود ندارد.

2. تلفظ "ق" و "خ" در زبان اصیل تـــرکی وجود نــدارد.اما گاها در روستاهای ترکیه این تلفظ ها دیده می شود.

3. در بعضی واژه های ترکی ممکن است ^ روی حروف صدا دار دیده شود که باعث کشیده شدن آوا و تغییر معنایی می شود.مانند:

ســـود      Kâr             هــنوز      Hâlâ                  عــالی      Âli

 بـــرف      Kar             عـــمه       Hala                 عـــلی       Ali

4. در مورد حرف E که دارای دو تلفظ می باشد ذکر این نکته لازم است که تفاوت چندانی ندارد که اِ خوانده شود یا ا َ .هــر چند در این مورد که چگونه خوانده شود چند نکته وجود دارد،اما از آنجایی که این نکات نیز گاها رعایت نمی شوند از ذکر آن صرف نظر می کنیم. این تفاوت تلفظی در ابتدا وجود نداشته است و بعدها به خاطر تفاوت لهجه شهرهای مختلف به وجود آمده است.

در انتها اضافه می کنم که به دلیل ساده بودن بیش از حــد تلفظ در زبان ترکی از نوشتن تلفظ کلمات در پستهای بعدی صرف نظر می کنم.

                                                 با بهترین آرزوها

  

مراسم مربوط به درویشان قونیه 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمدرضا شکرگزار در چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۶ و ساعت ۳:۲۸ قبل از ظهر |